Slovensko - výzva 65/PRV/2022

Výzva z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky

odeslat přátelům
autor: vomela
publikováno: 19.1.2023

Dňa 15.11.2022 agentúra PPA oznámila novú podporu pre poľnohospodárov vo forme výzvy č. 65/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Podávanie a prijímanie žiadostí: od 2.1.2023 do 6.4.2023

Jedná sa o podporu na investície do poľnohospodárskych podnikov:
Kategória 4 – Investície do hmotného majetku
Podkategória 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Ide o oblasti:
1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
2. ŠRV - malí poľnohospodári
3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
4. ŽV - malí poľnohospodári
5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
6. High tech pre ŠRV a ŽV

Výška oprávnených výdavkov pre oblasti:

 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1, 2, 3, 4 a 5: 10 000,00 EUR
 • Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 6: 5 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári: 300 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV: 2 000 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť High tech pre ŠRV a ŽV: 200 000,00 EUR
 • Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV: 2 000 000,00 EUR

Intenzita podpory

Bratislavský kraj - 40 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.

Menej rozvinuté regióny - 50 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s max. limitom určeným v tejto výzve.

Špeciálne navýšenie o 20 % ak:

 • projekt zameraný na ekologické hospodárstvo (evidovaný na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom, ÚKSÚP)
 • pre mladých poľnohospodárov (do 5 rokov, resp. do vykonania podnikateľského plánu 6.1 PRV)
 • projekt týkajúci sa Agroenviromentálno-klimatického opatrenia

Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 70 % z celkových oprávnených výdavkov.

 • O 35 % až max. 75 % v prípadoch, zameraných na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva.
 • Ak ide o investíciu do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo zdrojov EURI, sa základná miera podpory zvyšuje maximálne do 55 % (na zvyšnú časť oprávnených výdavkov sa základná miera podpory zvyšuje o 35 % maximálne do celkovej intenzity pomoci 75 %).

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) vrátane príloh sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk

 

Rozsah oprávnených činností

Oblasť 1 ŠRV a 2 ŠRV – malí poľnohospodári

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy (oprávnené sú taktiež investície uvedené v rámci rozsahu činností High tech ŠRV a ŽV v časti 2.1.1.4);
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW;
 • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe;

* investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Oblasť 3 ŽV a 4 ŽV – malí poľnohospodári

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska (vrátane búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a náradia slúžiacich aj na výrobu a zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie (napr. ventilačná/klimatizačná technika, moderné odpadové hospodárstvo atď.);
 • investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp, kafilérnych boxov a obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív ) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;

* investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do 2 MW, vrátane okolitých spevnených plôch. Maximálna veľkosť skladu je určená nasledovne: objem vlastnej produkcie (alebo produkcie členov organizácie výrobcov) za najlepší z predchádzajúcich 5 pestovateľských rokov musí naplniť aspoň 50 % kapacity skladu, ktorý je predmetom investície;

High tech pre ŠRV a ŽV

Všetky nižšie uvedené investície sa považujú za investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva:

 • autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu od obrábania pôdy až po zber úrody a pozberovú úpravu;
 • robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby;
 • inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo (sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, atď.);
 • nanosenzory na snímanie stresu rastlín;
 • vertikálne poľnohospodárstvo (špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín podľa prílohy č. 4 tejto výzvy);
 • technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia) – zber a vyhodnocovanie údajov;
 • technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat;
 • digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo v chove zvierat;
 • drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín;

 

Kompletná ponuka strojov od BISO pre
poľnohospodárstvo, vinárstvo, sadárstvo a zelinárstvo dostupná na odkaze:
https://www.bisoeshop.eu/eshop/showproducts?code=NNXNQOkUureldAw9qmJ56e0782nqlkSCrzzpF9AckMQ%3D

 


<< späť

 

Kontakt

BISO SCHRATTENECKER s.r.o.

stredisko Hurbanovo, Ul. 1. Mája Hurbanovo,
SK - 947 01 Hurbanovo,
Slovak republic.

telefon: + 421 902 944 273
email: laca@biso.sk

www.bisohurbanovo.sk

Značky, ktoré ponúkame BISO Kubota New Holland Case IH Steyr Maschio Gaspardo VIGOLO Kverneland WEAVING STRAUTMANN BARGAM WTC Písečná VAIA STOLL Olimac CIMA Antonio Carraro GOLDONI LaCruz Freilauber Agrofer Spapperi UV Boosting AGROSE KAYHAN SMS Rokycany Sukov CAST Celikel WRAG PELLENC Krone McConnel